Resultatmagasinet » Resultatmagasinet » Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/99)

Avfattad: 16.6.2005

Registerinnehavare

Markkarteringstjänst Ab

PB 500 (Graanintie 7), 50100 St. Michel
Tfn (015) 320 400, fax (015) 320 4050

Ansvarig person och/eller kontaktperson i registerärenden

Ari Ollikainen

c/o Markkarteringstjänst Ab, PB 500, 50101 St. Michel, 044 320 4055

Registrets namn

Resultatmagasin, Tuloslaari på finska

Avsikten med hantering av personuppgifter / registrets bruksändamål

Lagring av laboratorieanalysresultat och leverans av resultat till kunderna.

Kundregistret som anknyter till lagringen / leveransen av resultat är i Markkartering Ab:s ägo och besittning.

Datainnehållet i registret

Namn och faktureringsadress för gårdsbruks- o.dyl. företagare, men också privata personer, samt eventuellt också telefonnummer och e-postadress ifall kunden uppgett dessa.

Av lantbruksföretagarnas uppgifter lagras också gårdssignumet med vilket analysresultaten (t.ex. markkarteringar) riktas till ifrågavarande gård. I samband med enskilda analysresultat lagras också EU-signum eller namn för ifrågavarande åkerskifte, enligt vad kunden uppgett. Provtagningsställets koordinatuppgifter kan också lagras, ifall provtagningen gjorts så att det är bundet till koordinaterna.

Regelrätta informationskällor

Uppgifterna som lagras fås uteslutande av personer eller företag som beställt analyser. Någon extern insamling av kontaktuppgifter utförs inte.

I samband med beställningen uppger kunden faktureringsuppgifter samt olika signum i anknytning till beställningen.

Regelrätt överlåtelse av uppgifter samt överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Innehållet i Resultatmagasinet (Tuloslaari) överlåts / överförs inte utanför EU av registerinnehavaren.

Identifierade användare befullmäktigade med egna signum (kundnummer + ordernummer) kan via datanätet utföra begränsade sökningar bland uppgifterna (= plocka fram utskrifter man själv beställt) varifrån som helst i världen där man har tillgång till datanätet.

Principer för skydd av registret

A. Manuellt material

Manuellt material förvaras i Markkarteringstjänsts eget hus, i låsta lokaliteter och arkivutrymmen.

B. Digitalt material

Den digitala lagringen av registeruppgifterna samt därtill hörande säkerhet sköts av Finnish Net Solutions Oy.

  • Datautrustningen förvaras i säkra utrymmen och vid underhåll iakttas en hög säkerhetsnivå.
  • Stället där servern är belägen är skyddat med elektroniskt säkerhetssystem.
  • Obehörig användning av datautrustningen och programmen är förhindrad (brandmurar, övervakning av användning, programbaserade säkerhetssystem).
  • Datakommunikationen mellan servern och webbläsaren skyddas genom användning av Secure Sockets Layer (SSL) –teknik.
  • Datasystemet säkerhetskopieras regelbundet till en skild server.
  • Försörjningen av elektricitet till serverutrustningen är säkrad.
  • Användning av tjänsten förutsätter inloggning i systemet. Endast de personer för vilka det är nödvändigt har kännedom om identifikationsuppgifterna.